Aktuella projekt

Mer forskningsanslag beviljade till Anna Hult

By 28 september, 2022 No Comments

Vid Fondens senaste styrelsemöte 22/8 2022 beviljade vi ytterligare 100 000 kr till Anna Hult, som vi stöttat allt sedan början på hennes forskarbana.

Anna arbetar idag som intensivvårdssjuksköterska men är inskriven deltidsdoktorand vid Uppsala Universitet. Hon inspirerades av börja forska inom cancerområdet under sina tidigare år som sjuksköterska på Kirurgen.

Starten var då Anna blev tillfrågad om att vara med på ett projekt om att utvärdera patientmedverkan i vårdprogramgrupper för cancerdiagnoser på nationell nivå. Traditionellt så utformas vårdprogram av professionen men på senare år har man alltid med patientrepresentanter i sådana grupper. Men hur deras roll i grupperna såg ut och om deras åsikter tillvaratas var inte väl undersökt. I sin forskning fann Anna många förbättringsområden för att patientmedverkan skulle kunna fungera ännu bättre. Bland annat behöver alla medlemmar i gruppen veta vad patientrepresentanternas roll i gruppen är och vårdens representanter måste se patientrepresentanterna som likvärdiga medlemmar i gruppen.

Nästa delarbete i doktorandplanen handlade om att analysera ärenden angående patienter med cancer som anmälts till patientnämnderna i Norra Sjukvårdsregionen. Det visade sig att i mer än hälften av ärendena uttryckte patienter eller närstående bristande kommunikation, delaktighet och bemötande. Även här fann Anna områden där vården skulle kunna förbättras. Enligt Patientlagen ska Hälso- och sjukvården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Anna säger att studiens resultat visar att att vi som vårdpersonal måste involvera patienterna mer i beslut kring deras vård och även se människan och inte bara sjukdomen.

Det tredje nu pågående delarbetet handlar om att analysera djupare hur vårdens organisation påverkar cancerpatienternas delaktighet i sin egen vård.

Planerna för det fjärde och avslutande delarbetet är ännu inte helt fastställda.

Anna berättar utan stödet från Fonden hade ingenting av den här forskningen varit möjlig.

Jämtlands Läns Cancer- och Omvårdnads Fond är stolta och nöjda med att vi under de senaste åren kunna stötta forskande sköterskor inom cancerområdet i vår region. Förutom värdet av forskningsresultatet i sig tror vi att den ökade kompetens som en forskarutbildning ger kommer patienterna till gagn i den dagliga vården.

Länk till Annas publicerade arbete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8369119/